Paus Gregorius VII: een Karel de Grote van de katholieke Kerk

Door 

blank

25 januari 1077: Hendrik IV klopt rouwmoedig op de kasteelpoort van Canossa. Maar voorlopig zal paus Gregorius VII niet voor hem open laten doen.

Beste vrienden, na deze ceremonie, een van de mooiste die ooit heeft plaatsgevonden in de TFP, ook een van de meest expressieve, omdat het plaatsvindt in mijn geliefde klooster van Jasna Góra, in het geliefde Camaldulenzer klooster van Jasna Góra, met de aanwezigheid en deelname van alle kloosterlingen, Camaldulenzers en talloze leden en medewerkers van de TFP; in deze ceremonie is er een grote les die voor ons naar voren komt en die we moeten koesteren, zoals de onbetaalbare parel die de heilige Gregorius VII ons vanavond geeft.

Het geestelijke gaat boven het tijdelijke

Zijn rol in het bevestigen van de voorrang van het geestelijke boven het tijdelijke, de voorrang van het pausdom boven het keizerrijk, in het in prachtige woorden opleggen van de noodzakelijke straf aan de opstandige keizer die, aldus beteugeld, in zijn persoon eeuwenlang – eeuwen die eeuwen van glorie waren – de opmars van de Revolutie had onderdrukt en beteugeld, die als een slang die uit zijn hol komt, probeerde te gaan lopen in de geschiedenis, toen de stevige staf van deze herder voor vele eeuwen zijn nek brak.

Uniek aspect van Gregorius VII

Dit alles was de glorie van de heilige Gregorius VII. Dit alles was de glorie van deze heilige die kon zeggen dat hij in ballingschap stierf omdat hij gerechtigheid had liefgehad en ongerechtigheid had gehaat; die op deze manier kon zeggen dat hij zijn plicht als herder volledig had vervuld en een prachtig getuigenis van zichzelf had afgelegd. Maar er is één aspect van het leven van de heilige Gregorius VII dat in alle opzichten en met al zijn glans schittert, dat de hele wereld opvalt en waar ik nog niemand commentaar op heb zien geven. Ik geloof dat ik ter ere van deze grote heilige er alle belang bij heb om dit aspect speciaal te vermelden in deze woorden die zo’n prachtige herdenking afsluiten.

Volg MOH op Telegram

Gregorius won beslissende slag

Wat is dat aspect? We moeten letten op de volgende kenmerken van de strijd die hij voerde: hij voerde een slag die beslissend was. Na de strijd die hij voerde, was er geen serieuze strijd meer tussen het pausdom en het keizerrijk, tussen het pausdom en welke monarchie dan ook, over het principe dat hij aan de orde stelde. Er waren nog schermutselingen over bijkomende toepassingen van dit principe, overtredingen van dit principe, precies bestraft door de Kerk, maar fundamenteel was de strijd gewonnen.

Geen zoete broodjes

Zijn slag was dus een trefzekere slag die raakte waar geraakt moest worden. Ten tweede moest hij de confrontatie aangaan met de grootste potentaat van het land en hij probeerde de kwestie niet uit de weg te gaan. Hij probeerde geen afgezanten te sturen die de kwestie moesten verdraaien, om de kwestie voor hem te verzachten met halve woorden, om zoete broodjes te bakken met ongepaste eigentijdse bewoordingen. In plaats daarvan kreeg de keizer iets als het volgende te horen:

‘Ik gooi je de Kerk uit!’

“Ik, Gregorius, opvolger van Sint-Pieter, zeg: dit is vals en ik zeg het tegen u, o keizer! U bent de grootste burgerlijke machthebber op aarde. U staat mij in de weg als de machtigste man die zich tegen mij kan verzetten. Goed dan. Ik zal deze strijd met je uitvechten! En ik zet mijn macht tegenover de jouwe, en laten we eens kijken welke macht meer waard is: ik zet je af! Ik zet je af en excommuniceer je, ik gooi je uit de katholieke Kerk. Sterker nog, ik vervloek je, ik verklaar dat je deel hebt aan Satan, dat je behoort tot de vervloekte kudde die God uit zijn aanwezigheid verstoot. Ga weg!”

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Nergens bang voor

Met andere woorden, tegen deze potentaat galmt hij de luidste, diepste, meest compromisloze straf uit die je je maar kunt voorstellen. Hij is nergens bang voor. En als er iets moet gebeuren, dan gebeurt het ook. Ik ben hier voor de glorie van God, voor het leven of de dood van mijn arme aardse bestaan. Maar ik zal vechten tot het einde.

Spreekwoordelijk: naar Canossa gaan

De keizer gaat naar Canossa. Sindsdien is “naar Canossa gaan” een ingeburgerde term geworden. Van iemand die, in het gewone, vulgaire en banale taalgebruik van vandaag, “naar Canossa gaat” wordt gezegd dat hij “het opgeeft”, dat hij geen weerstand meer kan bieden en dat hij zich verslagen heeft verklaard. Wat is Canossa? Canossa is een kasteel in Toscane, dat noordelijker ligt dan Midden-Italië, waar gravin Mathilde, die de paus fervent liefhad, een fervente pauselijke toegewijde, onderdak bood aan de heilige tegen wie bekend was dat de woede van de keizer zou worden ontketend.

Keizer werd reddeloze figuur

De keizer nam midden in de winter sleeën en reisde door de ijzige woestijnen van Zwitserland, in die tijd bijzonder onherbergzaam, naar Canossa en vroeg om vergiffenis. Hij vroeg om vergiffenis omdat er geen remedie was. In zijn laatste dagen aan de macht ontvluchtten zelfs de bedienden zijn huis, hij had niemand meer om zijn huishouden te doen. Het is niet alleen dat hij geen politieke steun had. Hij had niemand om zijn bad klaar te maken! Waarom was dat? Omdat hij de vervloekte man was op wie de excommunicatie van Christus’ vertegenwoordiger op aarde, de opvolger van Petrus, was gevallen. En daarom wilde niemand iets met hem te maken hebben.

Bestel Synodeboek

Levensgevaarlijke tocht naar Canossa

Hendrik IV kwam naar voren en vroeg om vergeving. Een ongekende gebeurtenis in de geschiedenis: een keizer die zo vernederd wordt door slechts een woord van een paus. Hij is de hoogste potentaat op aarde. De paus spreekt een formule tegen hem uit, hij valt op de grond. Het was een geval van: sed tantum dic verbum, spreek slechts één woord en de Kerk zal gered worden van deze vijand! Hij sprak het woord en de Kerk werd bevrijd. Hendrik doorkruiste de gevaarlijke uitgestrektheid van Zwitserland in de winter, en rijdend op een slee, met rond zich een groep sleeën met dienaren, kon hij op elk moment in de besneeuwde afgrond vallen en werden ze begraven… met excommunicatie! In de sneeuw het lichaam, in het vuur de ziel, voor eeuwig en altijd.

‘Geëxcommuniceerden niet welkom’

‘Ga en zeg Sint-Gregorius VII, in het kasteel van gravin Mathilde, zeg Sint-Gregorius VII dat de keizer er is.’ Een zwakkere man, laten we zeggen, niet enkel een man die geen heilige was. Maar een andere heilige. die niet door een heel bijzondere genade gekenmerkt was, zou er misschien aan gedacht hebben hem onmiddellijk te verwelkomen. Maar daar was hij, een man wiens roeping het nu eenmaal was om een voorbeeld te stellen van waar het in de Kerk om gaat, en om mensen op een heel bijzondere manier te laten houden van die integriteit van de ziel waar de Kerk niet op afdingt. Hij beval de kasteeldeuren te sluiten. Hij zegt: een geëxcommuniceerde kom er hier niet in.

Eerst boetedoening en vernedering

Wat kan hij doen? Hendrik staat buiten voor het kasteel, knielt op het ijs en vraagt om vergeving… Laat hem daar blijven! Je ziet de hand van de Kerk in dit harde en bewonderenswaardige gebaar. Hij had ook kunnen zeggen ‘ga weg”. Blijf… Een vage hoop op vergeving bloeit op in het laatste puntje van het gebaar. Maar eerst boetedoening, dan vernedering. Drie dagen en drie nachten lang onderging hij deze vernedering. En de geschiedenis vertelt ons dat Gregorius VII aan het einde ervan nog steeds het kasteel niet voor hem wilde opendoen.

Bestel Fatima-rozenkrans

De keizer mag binnenkomen

Het waren uiteindelijk de buren die hem hierom vroegen, zeer dringend. Misschien voelde hij politieke druk en besefte hij dat hij zich niet langer kon verzetten, anders zou hij de troeven aan zijn tegenstander geven. Ik weet het niet. Feit is dat hij toen Hendrik IV toeliet. En toen, nadat de keizer in alle nederigheid om vergiffenis had gevraagd, vergaf hij de keizer, verzoende hij zich met de keizer en liet hij de keizer vertrekken. De scepter die Satan tegen hem had opgeheven was gebroken. En hij had een grote overwinning behaald.

Barmhartigheid kan hardheid vereisen

Wat is de les hiervan? De les is om hard te zijn, om standvastig te zijn, om tot het einde van je principes te gaan, om er helemaal voor te gaan, om elke tegenstander onder ogen te zien, wat er ook gebeurt, met je vizier omhoog. Geen genoegen nemen met halve maatregelen, loze woorden of loze hoop, maar naar de letter eisen dat de ontstane macht wordt gebroken, dat het risico dat is geschapen wordt opgeheven, en dan pas barmhartigheid tonen. Want barmhartigheid is iets wonderbaarlijks… het is wonderbaarlijk als het de zondaar oproept tot berouw. Het is bewonderenswaardig wanneer het de zondaar vergeeft. Het zou niet bewonderenswaardig zijn en het zou geen barmhartigheid zijn als het vrede zou hebben met een zondaar die zich niet bekeert.

Vergeving zonder berouw is zinloos

De zondaar moet om vergeving vragen. Als hij eenmaal om vergeving heeft gevraagd, is hij niet langer verhard. Nadat hij verhard is, is het tijd voor barmhartigheid. Niet eerder. En zelfs na het vragen om vergeving moet er nog steeds boete worden gedaan. Dit is wat de wonderlijke verstrengeling van rechtvaardigheid en barmhartigheid die het vagevuur is, ons leert. Zielen die vroom stierven in Jezus Christus. Ze stierven biddend. Ze verschijnen voor God… ze hebben om vergeving van hun zonden gevraagd. Maar ontelbare aantallen van hen worden naar de vuren van het vagevuur gestuurd. Waarom? Omdat ze boete moeten doen, ze moeten op de een of andere manier boeten voor het kwaad dat ze hebben gedaan. En de ziel die berouw heeft, heeft de wil om te boeten voor het kwaad dat ze heeft aangericht. Als ze niet boet voor dit kwaad, voelt ze zich niet goed over zichzelf.

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Weg met de Revolutie

Dus in onze strijd moeten we rekening houden met de plannen van de Voorzienigheid die komen gaan. Dat wil zeggen, we moeten wensen, we moeten wensen met heel onze ziel dat de tegenstander van de ware Rooms-Katholieke Kerk in onze tijd, de vervloekte gnostische en egalitaire Revolutie, gestraft wordt, maar nog meer gestraft dan keizer Hendrik IV, omdat ze iets ergers probeerde. Zij probeerde het heiligdom zelf binnen te dringen en het heiligdom te veranderen in een bolwerk van de Revolutie. Ze verwoestte de hele aarde. De straf moet evenredig zijn en ze mag niet geloven in vergeving, ze mag niet geloven in berouw. De Revolutie als Revolutie moet verdwijnen!

Karel de Grote van de Kerk

Dit is de grote les van de grote heilige Gregorius VII. Neem in laatste instantie waarheid, goedheid en schoonheid tot hun uiterste gevolgen. Neem trouw aan de Kerk tot de uiteindelijke consequenties. Gregorius VII leefde niet in de tijd van Karel de Grote. Karel de Grote wordt hier zo goed herdacht, met de herinnering aan zijn zwaard, waarop de woorden ‘Verdediger van de X Geboden’ stonden. Wat een wonderlijke zaak! Gregorius VII was de Karel de Grote van de katholieke Kerk! De karolingische glorie van meer engelachtige dan menselijke proporties, deze glorie beleefde de Kerk in de dagen van de heilige Gregorius VII op magnifieke wijze.

Bid tot de H. Gregorius

Degenen onder ons die de glorie van de Kerk willen omdat we de glorie van God willen, moeten de heilige Gregorius VII vragen om die gloriedagen terug op aarde te brengen. Door hem moeten we ons tot Onze Lieve Vrouw wenden en we moeten Onze Lieve Vrouw, wier voorspraak almachtig is, vragen om de geweldige dagen waarin we ons bevinden in te korten en om ons moedig alle obstakels te laten overwinnen die voor ons liggen en om in staat te zijn de grote strijd te leveren die ons te wachten staat.

Bestel Wonderdadige Medaille

Ballingschap in broederlijkheid

De heilige Gregorius VII zei: Ik haatte de ongerechtigheid en beminde de gerechtigheid, daarom sterf ik in ballingschap. Wij moeten zeggen: wij haten de ongerechtigheid, wij houden van gerechtigheid. Daarom leven we in ballingschap. Omdat ons leven één lange ballingschap is. We hebben onszelf moeten verbannen uit zoveel dingen, zoveel omgevingen, zoveel omstandigheden, wij zijn de ballingen! Dat is wat we zijn. Maar wat een prachtige ballingschap is dit, waarin zo’n prachtig broederlijk gevoel, zo’n prachtige overeenstemming van alle geesten en alle ontwerpen, in dezelfde liefde voor dezelfde zaak, ons hier samenbrengt.

Salve Regina

Moge de heilige Gregorius VII, die in ballingschap stierf, kracht en moed geven aan hen die in ballingschap moeten leven en later ook in ballingschap sterven. Dat zij die tijdens de Bagarre moeten sterven, met moed mogen sterven. Dat zij die in het Koninkrijk van Maria moeten leven, met moed mogen leven, met moed in dit idee: de ballingschap is voorbij. Maar als ik vandaag nog in ballingschap zou moeten gaan, zou ik mijn stap herhalen en opnieuw in ballingschap gaan. Ik ben niet eens gehecht aan de prijs van mijn overwinning. Dit is wat we op deze grote dag aan deze grote heilige moeten vragen. En om dit te vragen zou ik willen dat we allemaal ter afsluiting de gebeden van de Groep bidden: Salve Regina, Mater misericordiae…

Deze tekst is ontleend aan pliniocorreadeoliveira.info en is een toespraak die prof. Plinio op 25 mei 1985 in Jasna Góra is uitgesproken.

blank

Contato