De veertig martelaren van Sebaste

Door 

 

blank

We gaan nu commentaar geven op een hagiografisch verslag uit Abbé Profillet’s Les saints militaires (‘De heilige soldaten’). Het zijn de heilige martelaren van Sebaste, van wie de feestdag valt op 10 maart.

Poel met ijskoud water

De veertig martelaren van Sebaste zijn christelijke soldaten die door de prefect Agrippa in een poel met ijskoud water werden gelegd en daar ‘s nachts werden achtergelaten. De volgende dag werden hun lichamen op een kar gelegd en vervolgens verbrand. Militon, de jongste van de officieren, werd echter levend teruggevonden. De beulen, die nog steeds van plan waren om hem van zijn geloof af te brengen, besloten om te voorkomen dat hij verbrand zou worden.

Martelaar aangemoedigd door moeder

Maar de moeder van de martelaar, die bij de straf aanwezig was, kon het valse medelijden dat ze met haar zoon hadden niet verdragen. Ze kwam naar hem toe en spoorde hem aan om vol te houden. Toen nam ze hem in haar armen en begeleidde hem naar zijn metgezellen op de kar. “Ga, mijn zoon,” zei ze, “maak deze gelukkige reis af met je kameraden. En presenteer jezelf niet als laatste aan God. Ze zei deze woorden zonder een traan te laten en ging met de kar mee naar het vreugdevuur met haar gezicht vol vreugde.”

Volg MOH op Telegram

Intelligente bloemen

Wat kan ik zeggen? Nadat de lichamen van de martelaren verbrand waren, werd hun as in de wind gegooid en hun beenderen in de rivier. Maar God behoedde hen te midden van de golven en de gelovigen raapten hen op. Basilius de Grote schreef over hen: ‘O heilige groep, glorieuze compagnie, onoverwinnelijk bataljon, bloemen van de Kerk! Ja, ik herhaal, intelligente bloemen die schitteren tussen de sterren, martelaren die alle lof van alle eeuwen waard zijn, de poorten van het Paradijs zijn voor jullie geopend. De engelen, de profeten, de patriarchen, alle heiligen stroomden toe vanuit de hemelpaleizen om getuige te zijn van jullie triomfantelijke binnenkomst!’

Gekroond door Jezus Christus

‘Hoe waardig was dit schouwspel om alle gezegenden bezig te houden: 40 jonge strijders, in de bloei van hun leven, gelijk in verdienste, dapperheid en reputatie, verachten het leven! Ze houden meer van God dan van hun ouders, kinderen, vrouwen en familieleden. Ze verheerlijken Hem in hun lichaam, ze verheerlijken Hem in Zijn Mystieke Lichaam, ze verheffen een trofee uit de buit van de hel en worden gekroond door de hand van Jezus Christus zelf!’

Veertig soldaten marcheren hemel binnen

Je zou je bijna schamen om een opmerking te maken in de voetsporen van de heilige Basilius… Maar goed, aangezien dit onze missie is, laten we de dingen punt voor punt bekijken. Je kunt duidelijk zien wat voor geweldigs er gebeurde. Het waren veertig soldaten die, zoals Sint-Basilius terecht zegt, als een marcherende troep de hemel binnengingen. En onverschillig voor de barrières die het eindige van het oneindige, het vergankelijke van het eeuwige scheiden, gaan ze in een cadans, met hun speren, hun schilden, hun harnassen, hun helmen. Ze steken de enorme vallei van de dood over en melden zich aan de andere kant van de hemel!

Teken Toewijding Onbevlekt Hart Maria

Nog subliemer dan martelaar zelf

Onze Lieve Vrouw wilde dat een van hen niet meteen gedood zou worden, om de gebeurtenis een verfijning van glorie te geven. Je ziet dat de Romeinse soldaten die de verbranding uitvoerden, die vervuld waren van vals medelijden met iemand die niet gedood was, wilden voorkomen dat hij verbrand werd en hem overhalen het geloof af te zweren. Maar zijn moeder heeft een subliemer gebaar dan de jonge soldaat, want de moeder die haar zoon aanbiedt voor het martelaarschap is subliemer dan de martelaar zelf; deze moeder ondergaat tien martelaarsdoden, terwijl haar zoon slechts één martelaarschap ondergaat.

Eeuwig leven ontvangen

De moeder zegt tegen hem: “Mijn zoon, ga met je kameraden. Laat deze valse vroomheid achter je, mis niet de kans om met hen naar de hemel te gaan”. Ze plaatst haar halfdode zoon tussen de lijken die verbrand zullen worden. Het is een holocaust, een brandoffer, waarvan je zou kunnen zeggen dat het iets weg heeft van het priesterlijke brandoffer. Zij is het die het slachtoffer offert en hem op de lijken van de doden legt, zoals op het altaar, zodat het slachtoffer kan lopen om verbrand te worden. En dan loopt ze zelf, zonder een traan te laten, met een blij gezicht, naar de plek waar haar zoon samen met de anderen verbrand zal worden, om te zien dat de dood hem verteert aan wie ze het leven heeft gegeven. Maar hij zal het eeuwige leven ontvangen als gevolg van de opvoeding die zij hem heeft gegeven.

Manifestatie van moederlijke heldhaftigheid

Kun jij je iets mooiers voorstellen dan deze moeder die haar zoon op deze manier opoffert? Wij kennen niets mooiers dan dit. Het is een andere Moeder, een Moeder met een hoofdletter ‘M’, die een andere Zoon, met de meest hoofdletter ‘Z’ opoffert bovenop het kruis. En hem daar ook begeleidt en hem door haar aanwezigheid troost biedt om zijn martelaarschap tot het einde toe te doorstaan. Met andere woorden, je vindt hier een manifestatie van moederlijke heldhaftigheid die zeldzamer en kostbaarder is dan de heldhaftigheid van de soldaat die zichzelf opoffert. Een moeder die haar zoon op deze manier opoffert, getuigt van een grootheid van ziel, een kracht van ziel die zeer zeldzaam is in de geschiedenis! De zoon vertrekt met de anderen. De strijd is voorbij.

Bestel Synodeboek

Marcherende Romeinse legionairs

En dan hebben we het commentaar van de grote heilige Basilius. Kijk hoe Sint-Basilius de dingen waardeert, en de cadans waarin hij deze martelaren prijst. Hij zegt het volgende: “O heilige groep, glorieuze compagnie, onoverwinnelijk bataljon”. Mooi, nietwaar? “Een heilige groep, een compagnie”… Je weet dat een compagnie een manier is om regiment te zeggen. Onoverwinnelijk bataljon”. Meteen nadat hij het over militaire glorie heeft, krijg je de indruk dat wanneer hij dit zegt, je de cadans van hoort van marcherende Romeinse legionairs…

Held verandert in een bloem

Dan komt wat binnen het genre en karakter van de katholieke Kerk ligt. De Kerk weet niet hoe, ze kan niet, ze wil niet eenzijdig iets doen. En wanneer ze kracht prijst, plaatst ze aan het einde van haar lofprijzing iets delicaats. Wanneer ze het meest delicate bevestigt, voegt ze er een noot van kracht aan toe. Dit is de totaliteit van de harmonieuze en volmaakte geest van de Kerk! Wie had – na over deze krijgers gesproken te hebben – deze toejuiching verwacht: “O heilige troep, o glorierijke compagnie, onoverwinnelijk bataljon, bloemen van de Kerk”. De held veranderde plotseling in een bloem. En bloeiend in de paleizen van de Hemel, of bij de ingangen van de Hemel…

Romeinse triomftocht

En dan blijft Sint-Basilius een Romeinse triomf symboliseren. Hij was nog deel van de klassieke beschaving, en je kunt zien dat hij dacht aan de triomf van de Romeinse generaal, wanneer hij de Romeinse steden binnenging om toegejuicht te worden door de bevolking. En dan kwamen alle mensen, belangrijk of niet, de Romeinse generaal tegemoet om hem toe te juichen. Hij stelt zich dan een Romeinse triomf in de hemel voor. En hij stelt zich alle hemelbewoners voor die naar de parade van de triomferenden komen kijken. Alsof zij generaals zijn die Rome binnendringen.

Bestel Fatima-rozenkrans

Bloeiende intelligentie

Dan zegt hij: “mooie bloemen”. Goed gedaan! Want het is dom om een intelligent mens met een bloem te vergelijken. Het is een bloem, maar het is wel een intelligente bloem. Het is een intelligentie die bloeit. Het is iets onvergelijkbaar meer dan zomaar een bloem. Dan komt er nog een lofrede, nog gloedvoller: “sterren die schitteren tussen de sterren, martelaren uit alle eeuwen die het waard zijn geprezen te worden”. Dan stelt hij zich de processie voor van alle eeuwen die de veertig martelaren van Sebaste toejuichen…

Hemelse woningen

Maar het is niet genoeg: “de poorten van het Paradijs zijn voor jullie geopend”. Nu begint de triomf. Net zoals iedereen in Rome naar de overwinnaar ging kijken, spoedden de engelen, de profeten en de patriarchen, alle heiligen zich uit de hemelse paleizen. Je ziet hier de aardse voorstelling van de hemel vol paleizen. Het is natuurlijk een beeldspraak. Het zijn de hemelse woningen, die hij vergelijkt met paleizen.

Stoet van helden

Dus, de paleizen van de Hemel, vol met de prinsen van de Hemel, die profeten zijn, die patriarchen zijn, die engelen zijn, heiligen, Leraren van de Kerk – hijzelf, Sint-Basilius, Kerkleraar, voorbestemd om een grote plaats in te nemen in deze paleizen van de Hemel – al degenen die komen om de veertig martelaren van Sebaste te zien, die de stad in een militair tempo binnengaan… En die tegelijkertijd een stoet van helden en een optocht van intelligente bloemen vormen, stralend als sterren in de hemel!

Bestel Sint-Jozefnoveenbrochure

Veertig zonnen in firmament

Dat is pas literatuur schrijven! Literatuur is anders geen literatuur: het is rotzooi. Natuurlijk! Alles wat we oprapen is rotzooi… Dus je zegt: “Hoe mooi was dit schouwspel en waardig om alle gezegenden in beslag te nemen!” Met andere woorden, de hele Hemel nam deel aan de triomf. “Veertig jonge krijgers in hun bloei, gelijk in verdienste”. En hier is de plotselinge bevestiging van het principe van gelijkheid prachtig. Want het is prachtig om te zien dat ze zoveel verdienste hebben, dat niemand meer heeft dan de ander. Veertig zonnen die samen het firmament betreden. En met zo’n volheid dat je niet kunt zeggen dat de een meer is dan de ander. Het is een waar spektakel!

Buitensporige gehechtheid

Hij zegt dus: “gelijk in verdienste, in waarde, in reputatie”. Het zijn dus drie verschillende dingen: verdienste, dapperheid en reputatie. De veertig hebben dezelfde dingen: “ze verachten het leven, ze houden meer van God dan van hun ouders, kinderen, vrouwen en familieleden”. Je ziet de overwinning op wereldse kringen en op de buitensporige gehechtheid aan het gezin gepresenteerd als een van de hoogste verdiensten. Precies als er zou staan: “ze hadden God veel meer lief dan ondeugden, dan de verleidingen van de aarde, dan de zonde”, dan zou dat heel mooi zijn.

Titel van triomf

Maar dat is niet wat er staat. Ze hielden meer van God dan van schepselen. Ze verscheurden deze aardse banden in vervulling van het woord van Onze Heer: dat hij was gekomen “om vader van zoon, vrouw van man, broer van broer en” – het gemakkelijkste – “schoonmoeder van schoondochter te scheiden”. Onze Heer zegt dit in het evangelie juist omdat er een moment komt waarop je moet kiezen. En om te kiezen tussen de vader en de zoon. Iemand moet zich losmaken om Gods wil te doen. Dus prijst hij het als een overwinning: ze waren martelaren, ze waren heiligen, ze hebben de banden van het gezin met voeten getreden. Dat is een titel van triomf in de hemel. Ik vind dit gewoonweg geweldig!

Bestel Wonderdadige Medaille

Buit van de hel

Sint-Basilius gaat verder: “en zij hebben hun lichamen verheerlijkt en zij hebben hun Mystieke Lichaam verheerlijkt, zij verheffen hun trofeeën uit de buit van de hel en worden gekroond door de hand van Jezus Christus zelf”. Wat betekent dat? Hebben ze hun lichamen verheerlijkt? Het is duidelijk. Hun lichamen waren net als die van ieder ander, maar toen, met het martelaarschap, werden het relikwieën. De individuele martelaar kijkt vlak voor zijn martelaarschap naar zijn eigen lichaam en denkt: “Over tien minuten zal de kogel die mij doodt op mij afgevuurd zijn. Over tien minuten zal dit arme lichaam dood zijn, maar het zal een relikwie zijn. En de gelovige zielen zullen vechten om fragmenten ervan, om begeleid te worden door Gods genade. En de glorie van de Hemel is al beloofd aan dit lichaam dat spoedig zal sterven…”.

Verheerlijking van Mystiek Lichaam

Wat kan er mooier zijn dan dat? Vandaar ook het wonder. Jullie hebben gezien dat alleen de as werd verstrooid en de beenderen in de rivier werden gegooid, maar de Voorzienigheid zorgde ervoor dat de beenderen werden gered zodat ze konden worden vereerd. Jullie zien de verheerlijking van het lichaam. Maar buiten de verheerlijking van het lichaam staat er: ze verheerlijkten iets dat onvergelijkbaar veel meer waard is dan het lichaam; ze verheerlijkten het Mystieke Lichaam van Onze Heer Jezus Christus. Dat is de Heilige, Apostolische, Rooms-Katholieke Kerk. Zij roemen die instelling zonder welke geen roem waar is, noch blijvend, noch enige betekenis heeft. Het is de Rooms-Katholieke Kerk. Glorie van de bron van glorie! Kan er iets glorieuzer zijn dan dat?

Oneindig en nooit

Dan vervolgt hij: “ze verzamelen een trofee uit de buit van de hel”. Trofeeën zijn de stapels spullen van de tegenstander die overwinnaars verzamelen om hun overwinning te vieren. Dus alles wat de hel heeft gewonnen, stapelen ze op en vertrappen ze door hun dood. “…zij worden gekroond door de hand van Jezus Christus zelf”. De parade is dus voorbij. Sint-Basilius begeleidde de optocht en juichte de hele tijd. Aan het einde dan, de opperste ceremonie: Onze Heer Jezus Christus kroont de veertig martelaren van Sebaste en een groot feest in de Hemel wordt afgesloten. Of anders gezegd, het is begonnen en niet afgelopen, want alles wat in de hemel begint, eindigt nooit. En het oneindige en nooit eindigende feest van de veertig martelaren van Sebaste weerklinkt voor eeuwig en altijd. Amen.

Deze tekst is overgenomen van pliniocorreadeoliveira.info en is ontleend aan een conference die prof. Plinio op 22 maart 1971 gegeven heeft.

blank

Contato